Opłaty

Pliki do pobrania dotyczące zmiany wysokości opłat za żłobek:

Rok 2021

Opłaty za żłobki miejskie: ul. Wieniecka 34a, ul. Kaliska 106, ul. Żytnia 80 we Włocławku w 2021 roku (3794kB) pdf

Opłaty za żłobek integracyjny przy ul. Gniazdowskiego 5 we Włocławku w 2021 roku (4043kB) pdf

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rok 2020

Zarządzenie Nr 18/2020 Dyrektora Miejskiego Zespołu Żłobków we Włocławku z dnia 22 kwietnia 2020 roku (509kB) pdf

Opłaty w 2020 roku w żłobku przy ul. Gniazdowskiego 5 (805kB) pdf

Zarządzenie Nr 19/2020 Dyrektora Miejskiego Zespołu Żłobków we Włocławku z dnia 22 kwietnia 2020 roku (465kB) pdf

Opłaty w 2020 roku dla żłobków przy ul. Wienieckiej 34a, ul. Kaliskiej 106, ul. Żytniej 80 (525kB) pdf

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rok 2019

Opłaty w roku 2019 (745kB) pdf

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rok 2018

Opłaty w roku 2018 (554kB) pdf

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rok 2017

Opłaty w roku 2017 (1792kB) pdf

------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rok 2016

Opłaty w roku 2016 (1344kB) pdf

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rok 2015

Opłaty w roku 2015 (3223kB) pdf

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rok 2014

Opłaty w roku 2014 (3073kB) pdf

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rok 2013

Opłaty w roku 2013 (2973kB) pdf


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
UCHWAŁA NR XXI/47/2020 RADY MIASTA WŁOCŁAWEK z dnia 30 marca 2020 r.                     zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia opłat za pobyt dziecka w Miejskim Zespole Żłobków we Włocławku 

Plik do pobrania: 
UCHWAŁA NR XXI/47/2020 RADY MIASTA WŁOCŁAWEK Z DNIA 30 MARCA 2020 R. (619kB) pdf

UCHWAŁA NR XXI/47/2020
 RADY MIASTA WLOCT.AWEK 
z dnia 30 marca 2020 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia opłat za pobyt dziecka w Miejskim Zespole Żłobków we Włocławku

Na postawie art. 53 ust. 1 i art. 59 ust.  2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. 2020 r. poz. 326) oraz art. 18 ust 2 pkt 15 i art. 40 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696, 1815),

 uchwala się, co następuje:

 § 1. W Uchwale Nr IX/63/11 Rady Miasta Włocławek z dnia 9 maja 2011 r. w sprawie ustalenia opłat za pobyt dziecka w Miejskim Zespole Żłobków we Włocławku (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. Nr 150, poz. 1266) zmienionej Uchwałą nr XII/97/2015 Rady Miasta Włocławek z dnia 29 października 2015 r, (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom, 22015 r. poz. 3371) po § 1a dodaje się § 1b w brzmieniu:

 ,,§ 1b. Zwalnia się rodziców lub opiekunów prawnych z opłaty za pobyt dziecka w Miejskim Zespole Żłobków we Włocławku, w części proporcjonalnej do liczby dni miesiąca, za okres zawieszenia działalności żłobka w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Oplata ta zostanie odliczona od opłaty za pobyt dziecka w żłobku za kolejny miesiąc,"

 § 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Włocławek.

 § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 

§ 4. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji  Publicznej Urzędu Miasta Włocławek. 

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego poz. 1971 z dnia 2020-04-07 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr XII/97/2015
Rady Miasta Włocławek
z dnia 29 października 2015


zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia opłat za pobyt dziecka w Miejskim Zespole Żłobków we Włocławku.

Na podstawie art. 58 ust. 1 i art. 59 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2013 r. poz. 1457, zm. z 2015 r. poz 1217) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515)

uchwala się co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr IX/63/11 Rady Miasta Włocławek z dnia 9 maja 2011 r. w sprawie ustalenia opłat za pobyt dziecka w Miejskim Zespole Żłobków we Włocławku (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. Nr 150, poz. 1266) po § 1 dodaje się § 1a w brzmieniu:

„§ 1a. Określa się warunki częściowego zwolnienia z opłaty za pobyt dziecka w Miejskim Zespole Żłobków we Włocławku.
  1. W przypadku korzystania ze żłobka przez 2 lub więcej dzieci z jednej rodziny – na drugie i kolejne dziecko przysługuje ulga w wysokości 50% obowiązującej opłaty za pobyt dziecka w Miejskim Zespole Żłobków we Włocławku.
  2. W przypadku korzystania ze żłobka przez dzieci z rodzin posiadających Kartę Dużej Rodziny, przysługuje im ulga w wysokości 50% obowiązującej opłaty za pobyt dziecka w Miejskim Zespole Żłobków we Włocławku.”
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Włocławek.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

§ 4. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Włocławek.


Zapoznaj się z pełną treścią uchwały:
Uchwała nr XII/97/2015 Rady Miasta Włocławek z dnia 29 października 2015 (84kB) pdf


Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
poz. 3371 z dnia 2015-11-06
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------


Uchwała nr IX/63/11
Rady Miasta Włocławek
z dnia 9 maja 2011

w sprawie ustalenia opłat za pobyt dziecka w Miejskim Zespole Żłobków we Włocławku.

Na podstawie art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 ( Dz. U. z 2011r. Nr 45, poz. 235) oraz art. 18 ust.2 pkt.15 i art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106 poz. 675).

uchwala się co następuje:   

§1. 
  1. Ustala się opłatę za pobyt dziecka w Miejskim Zespole Żłobków we Włocławku w wysokości 8 % minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w dniu 31 grudnia roku poprzedniego, z zaokrągleniem do pełnych złotych.
  2. Ustala się opłatę dodatkową za wydłużenie wymiaru opieki nad dzieckiem w Miejskim Zespole Żłobków w wysokości 25 zł za godzinę.
  3. Ustala się maksymalną wysokość opłaty za wyżywienie w kwocie 8,00 zł (słownie: osiem złotych) dziennie na jedno dziecko.
§2. Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Włocławek.

§3. Traci moc Uchwała Nr VI/09/11 Rady Miasta Włocławek z dnia 26 stycznia 2011r. w sprawie ustalenia opłaty za pobyt dziecka w Miejskim Zespole Żłobków we Włocławku. 

§4. 
  1. Uchwała wchodzi z życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego. 
  2. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Włocławek.

Zapoznaj się z pełną treścią uchwały:
Uchwała Nr IX/63/11 Rady Miasta Włocławek z dnia 09 maja 2011 roku (117kB) pdf

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Nr 150, poz. 1266 z dnia 2011-07-06metryczka


Wytworzył: Rada Miasta Włocławek (9 maja 2011)
Opublikował: Maria Burnecka (30 kwietnia 2012, 12:57:22)

Ostatnia zmiana: Redaktor BIP Iwona Paraszkiewicz (25 stycznia 2021, 18:45:05)
Zmieniono: poprawki edycyjne

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 7852